کد مطلب: 59105
مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري چهارمحال و بختياري:
چراي مفرط دام در مراتع از عوامل تخريب جنگل هاي استان است
تاریخ انتشار : 1395/10/22
نمایش : 157
مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري استان گفت: چراي مفرط و دام مازاد بر ظرفيت در مراتع را يکي از عوامل تخريب جنگل ها عنوان کرد وافزود در مراتع استان تا سه برابرو نيم ظرفيت دام در مراتع وجود داردو بايد با راهکارهايي نظير اقتصادي کردن مرتع مراتع را حفظ کرد.
به گزارش مشکات برين بر اساس آمار موجود جنگل هاي استان با وسعتي معادل 307000 هكتار (18.5 درصد از مساحت استان)، 2.5 درصد از كل مساحت 12.4 ميليون هكتاري جنگل هاي كشور را به خود اختصاص داده اند. اين جنگل ها از طرف شمال غرب در منطقه بازفت به سمت جنوب غرب و جنوب ادامه يافته و در منطقه اردل ولردگان تا مرز استان كهكيلويه و بويراحمد و استان اصفهان به طول 212 كيلومتر و عرض 3 تا 45 كيلومتر گسترده شده اند. جنگل هاي استان در پنج حوزه آبخيز رودخانه هاي بازفت، كارون، ونك، منج و خرسان و سه حوزه استحفاظي بازفت، اردل، لردگان قرار دارند. در حدود 19 درصد جامعه جنگلي با 63 گونه درختي ودرختچه اي در سطح جنگل هاي استان شناسايي شده است عمده جوامع جنگلي استان كلماتيك (سازگاربا آب وهواي منطقه) هستند كه بر روي خاكهاي ليتوسل آهكي و خنثي وقهوه اي از كف دره هاي عميق تا قلل مرتفع گسترده شده اند.
مهمترين جوامع جنگلي استان شامل بلوط- بنه- بادام- كيكم- زبان گنجشك- جوامع كف دره اي بيد- چنار- ارس و جوامع پهن برگ و سوزني برگ مي باشند. از ميان جوامع جنگلي موجود اتحاديه بلوط و جوامع آن مهمترين ووسيع ترين جامعه جنگلي استان مي باشد. گونه بلوط ايراني quercus persica اصلي ترين گونه جنگلهاي استان و گونه هاي نظير افرا، بنه، بادام، نارون، پلاخور، زالزالك، مورد، ارس و... از ساير گونه هاي موجود مي باشد. از لحاظ فرم رويشي جنگهاي استان متفاوتند، توده شاخه زاد بلوط در سطح 136420 هكتار، توده هاي شاخه زاد و دانه زاد بلوط در سطح 100000 هكتار، توده بلوط دانه زاد 4650 هكتار، جامعه بادام دانه زاد  1800هكتار ار مهمترين آنان مي باشند.اهميت جنگلهاي استان تنها ازلحاظ تجارتي و اقتصادي مد نظر نبوده و نقش حفاظتي و حمايت از منابع آب وخاك، استفاده از محصولات فرعي، تامين مصارف سوختي و چراي دام نيز دارند. ميانگين سالانه توليد چوب در جنگلهاي استان بين 0.5 تا 2.5 متر مكعب و ميانگين حجم سرپاي آن ها بين 15 تا 25 مترمكعب درهكتارمتفاوت است بنابراين اين حجم معادل 4605 متر مكعب وحجم رويش سالانه با احتساب متوسط يك مترمكعب درهكتارمعادل 307000 متر مكعب مي باشد.
Image result for ‫مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري استان چهارمحال و بختياري علي محمدي مقدم‬‎


8 دشت استان به دليل برداشت هاي بيش ازحد ممنوعه شده اند

مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري استان در گفتگو با مشکات برين مديريت مشارکتي و هدفمند اجتماعي را در راستاي صيانت از عرصه هاي ملي اعم از جنگل ها و مراتع حائز اهميت دانست و گفت: مشارکت همسو در خصوص کشت گياهان دارويي و جنگلکاري اقتصادي انگيزه و ظرفيت مناسبي را براي اشتغال و درآمدزايي بهره برداران بومي و تعاوني هاي فراگير در عرصه هاي منابع طبيعي در بر خواهد داشت.

علي محمدي مقدم افزود: ما از طريق مشارکت مردم در امور مربوط به خودشان قوه ابتکار و ابداع مردم بومي و بهره برداران مختلف عرصه هاي منابع طبيعي را تقويت و از قدرت و توان فکري و ديگر پتانسيل هاي آنان به نحو نظامند استفاده خواهيم نمود و آنان به شکل ملموس در جهت حفظ و احياء منابع طبيعي و حوزه هاي آبخيز مشارکت موثر و سازنده خواهند داشت.

وي گفت: با اين رويکرد که هم اينک به صورت عملياتي مورد اجرا قرار گرفته شکاف و تعارض آنان با منافع خود و منافع ملي به عنوان دستگاه حاکميتي  رو به کاهش مي باشد.

محمدي مقدم با اشاره به خشکسالي هاي اخير در کشور و استان گفت: در استان شرايط اقليمي خشکسالي راداريم و از 11دشت مطالعه شده استان 8 دشت آن به دليل برداشت هاي بيش ازحد ممنوعه شده اند.

وي گفت: با برداشت هاي بي رويه از منابع آب زيرزميني با بحران کاهش سطح سفره هاي زيرزميني که منجر به نشست زمين مي شود مواجهيم.

وي با بيان اينکه ميانگين فرسايش خاک در کشور 15 تن در هکتار است بيان داشت: متاسفانه در استان اين رقم 20 تن در هکتار و بالاتر از نرم کشوري است.


Image result for ‫چراي مفرط دام در مراتع از عوامل تخريب جنگل هاي چهارمحال و بختياري‬‎


راه برون رفت ازبحران آب و خاک را عمليات آبخيزداري و آبخوان داري

محمدي مقدم با بيان اينکه آب و خاک دو عامل مولد و مهم در کشاورزي است تاکيد کرد با اين وضعيت کشاورزي استان در خطر مي افتد.

وي تنها راه برون رفت ازبحران آب و خاک را عمليات آبخيزداري و آبخوان داري دانست.

محمدي مقدم چراي مفرط و دام مازاد بر ظرفيت در مراتع را يکي از عوامل تخريب جنگل ها عنوان کرد وافزود در مراتع استان تا سه برابرو نيم ظرفيت دام در مراتع وجود داردو بايد با راهکارهايي نظير اقتصادي کردن مرتع مراتع را حفظ کرد.

وي جنگل کاري اقتصادي و توسعه گونه هاي جنگلي با توجه به شرايط اقليمي هر منطقه را از جمله عوامل توليد بيشتربه شرط حفظ منابع توليد عنوان کرد.


انتهاي پيام/1020ج
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن