کد مطلب: 58983
نگاهي به پرونده 100 زن بي‌بي‌سي فارسي؛
زن گاوباز، مجرد، آوازه خوان...تربيت مي کنيم!/ مگر قرار است هميشه مرد با زن ازدواج کند! +عکس
تاریخ انتشار : 1395/09/28 11:45:50
نمایش : 115
بي‌بي‌سي فارسي در صفحه ويژه با عنوان «100 زن» شخصيت زن آرماني از نظر خود را تعريف کرده و به تبليغ عليه فرزندآوري، تبليغ هم‌جنس‌بازي زنان، تشويق به انجام کارهاي مردانه و تبليغ آوازخواني زنان پرداخته است.

به گزارش مشکات برين پرونده ويژه يا همان صفحه ويژه بي‌بي‌سي فارسي اين‌بار به مسئله زن با عنوان «100 زن» اختصاص پيدا کرد؛ موضوعي که اگر اغراق نباشد، در شبکه‌هاي فارسي زبان لندني يعني بي‌بي‌سي و خواهر خوانده آن "من‌وتو" يکي از اساسي‌ترين موضوعات براي عمليات رواني بر مخاطبان ايراني است. هرچند اصل اين مأموريت با همين عنوان در بي‌بي‌سي جهاني آغاز شد و قصد بررسي وضعيت و جايگاه زنان و مشکلات مربوط به آنان در دنيا را داشت، با اين حال بي‌بي‌سي فارسي نيز در ذيل همين کارويژه، حرف‌هاي خود در مورد زنان را براي تأثيرگذاري بر مخاطب فارسي زبان انتشار داد.

 

همه آنچه بي‌بي‌سي فارسي در قالب چندين گزارش و مصاحبه مکتوب، گزارشات تصويري، بررسي‌هاي آماري، ميزگردهاي تحليلي و بالاخره بازگويي نظرات مخاطبانش بيان کرد، حول چند محور اساسي و محدود بود که پيش از آن نيز در ديگر گزارشات، اخبار و برنامه‌هاي اين شبکه بارها و بارها تبليغ و القا شده است.

 

تبليغ عليه فرزندآوري

اولين و شايد مهم‌ترين محور همه گزارشات بي‌بي‌سي در اين صفحه ويژه، تکرار همان رويکرد و تبليغات منفي عليه فرزندآوري بود. تبليغاتي که با روش‌هاي متنوع از قبيل ترساندن از بچه‌داري و بزرگ‌نمايي فشارهاي متعاقب آن به خانواده از قبيل مسئوليت تربيت فرزندان، فشار مالي و القاي از بين رفتن آزادي زن بعد از فرزندآوري انجام گرفت.

 

از جمله مواردي که تقريباً ردپاي آن در اکثر گزارشات بي‌بي‌سي مشاهده مي‌شود، وضعيت مادران شاغل است که سعي شده وضعيت زندگي آنها بسيار سخت و پُرمشغله نمايش داده شود. حال در اين ميان آنچه که در همه گزارشات مشترک است و به طرق مختلف از زبان آمار، مخاطبان، تحليل‌گران و گزارش‌گران بيان مي‌شود، اين است که اساساً شغل براي زن يک مسئله عادي و يک نياز غير قابل گذشت و انکار است؛ پس در اينجا اين فرزند است که مُخل زندگي زن شده است! به عبارت صحيح‌تر، اين‌گونه گزارشات بي‌بي‌سي براي مخاطبانش سعي مي‌کند حالت هشدار گونه داشته باشد و فرزند‌آوري را به عنوان تهديد آزادي و آسايش معرفي کند.

 


 مهم‌ترين محور همه گزارشات بي‌بي‌سي در اين صفحه ويژه، تکرار همان رويکرد و تبليغات منفي عليه فرزندآوري بود

 

غير از شغل مسائل ديگري نيز در مورد زنان مطرح مي‌شود که با رويکرد گزارشات بي‌بي‌سي قرار است فرزند‌آوري به عنوان مختل کننده آنها معرفي شود که مهم‌ترين آنها آزادي و آسايش زن است.

 

مجموعه گزارشات بي‌بي‌سي در پرونده صد زن همه تلاش خود را عليه مادر شدن و تولد فرزند انجام داده و حتي براي مادراني که يک يا دو فرزند دارند هم، خطر فرزند بعدي را گوشتزد کرده است.

 

مخلص کلام؛ وقتي سابقه بيش از يکسال عمليات رواني بي‌بي‌سي و ديگر شبکه‌هاي ضد انقلاب عليه مسئله ازدياد نسل در ايران را بدانيم، بهتر متوجه مي‌شويم که بي‌بي‌سي در خلال پرونده ويژه‌اش به دنبال چه اهدافي است.


 
وضعيت زندگي مادران شاغل در بي‌بي‌سي بسيار سخت و پُرمشغله نمايش داده مي‌شود به گونه‌اي که وجود فرزند، مُخل زندگي زن احساس مي‌شود

 

تبليغ هم‌جنس‌بازي

کارويژه ديگر بي‌بي‌سي فارسي در مقوله حمايت از همجنس‌بازي هم در اين پرونده صفحاتي را به خود اختصاص داده است. يکي از گزارش‌ها وضعيت يک دختر چيني را نشان مي‌دهد که براي ازدواج با هم‌جنس خود و فرار از مخالفت خانواده به دنبال راه‌حل مي‌گردد و در آينده نيز به دنبال اشاعه اين مسئله براي همه هم‌جنس‌بازان چيني است! اين موضوع در ادامه به شکلي ماهرانه با عنوان «من مادرم، اما مجرد» به مسئله مادراني رقم مي‌خورد که ازدواج نکرده‌اند. هرچند بي‌بي‌سي به‌طور مستقيم به اين مسئله اشاره نکرده است، اما گزارشات مربوط به مادران مجرد در امتداد گزارش مربوط به هم‌جنس‌بازي، مي‌خواهد لذت مادر شدن را براي يک هم‌جنس‌باز به تصوير ‌بکشد.

 

سرانجام در آخرين پاراگراف مربوط به اين دست از گزارشات بي‌بي‌سي، قصد خود را از زبان کسي که ادعا مي‌کند روان‌درمانگر ايراني است، عنوان مي‌کند: «مگر قرار است هميشه مرد با زن ازدواج کند. مثلا اگر زن يا مردي تمايلي به هم‌جنس خود داشت، تکليفش چيست. او حق دارد بتواند فرزندي بزرگ کند و نبايد او را از حق انساني‌اش محروم کرد».


 

بي‌بي‌سي فارسي در اين صفحه ويژه نيز حمايت از همجنس‌بازها را دنبال کرده است


 
اما در اين مورد بايد گفت که اساساً سپردن سرپرستي يک فرزند به يک هم‌جنس‌باز، در وهله اول نقض حقوق آن فرزند است که از ابتدا و به شکلي ناخواسته از برخورداري از يک خانواده طبيعي و سالم محروم شده است!
 

 


بي‌بي‌سي اين سوال را جواب نمي‌دهد که آيا سپردن سرپرستي يک فرزند به يک هم‌جنس‌باز، در وهله اول نقض حقوق آن فرزند نيست؟ چراکه از ابتدا و به شکلي ناخواسته از برخورداري از يک خانواده طبيعي و سالم محروم شده است

 

تشويق به انجام کارهاي سخت و خشن

ديگر خط القايي اين پرونده ويژه هم به تبليغ و تشويق زنان براي تمايل به کارهاي بيرون از خانه و مردانه است که باز چيز جديدي در ميان خطوط القايي اين شبکه محسوب نمي‌شود. اين مسئله را مي‌توان به خوبي در ميان گزارشات مخاطبان اين شبکه جستجو کرد. در واقع بي‌بي‌سي در اين صفحه ويژه از مخاطبانش خواسته که يک روز از زندگي خود را تصويربرداري کرده و براي اين شبکه ارسال کنند. در اين ميان هرچه مي‌بينيم روايت زناني است که خارج از خانه فعاليت مي‌کنند و حتي برخي از اين موارد به مشاغل مردانه اشتغال دارند.


 
يکي از محورهاي اين صفحه ويژه، تبليغ و تشويق زنان براي تمايل به کارهاي بيرون از خانه و مردانه است

 

اين در حالي است که اساساً زن به لحاظ فيزيک بدني و مشخصات روحي و رواني براي کار بيرون از خانه و البته مشاغل سخت آمادگي ندارد و در کنار اين مسئله حضورش در اجتماع، پايگاه مهمي به نام «خانه» را خالي کرده و بسياري از برکات زندگي از جمله آرامش خانه را از ميان برده و فرزندان نيز از تربيت صحيح در آغوش گرم مادر محروم مي‌گردند. مواردي که به هيچ عنوان با درآمد اندک يک زن در خارج از خانه قابل قياس نيست و متاسفانه اين در مواردي نيز رخ مي‌دهد که زن چندان نيازي به کار نداشته و فقط خواسته‌هاي بيشتر از زندگي او را به سمت کسب درآمد سوق داده است.

 

تبليغ آوازخواني زنان

آوازخواني زنان هم تقريباً ترجيع‌بند گزارشات و برنامه‌هاي مربوط به اين صفحه است. به اين ترتيب که هر شب يک گزارش در اين شبکه توليد و پخش مي‌شود و در پايان آن يک خواننده يا نوازنده زن به اجراي زنده مي‌پردازد. حال اشاره به محدوديت زنان براي خوانندگي در ايران نيز در گزارشات مربوط به موسيقي و وضعيت زنان در ايران به کرات صورت گرفته است.


 
بي‌بي‌سي  بدون هيچ تناسبي نسبت به موضوع صفحه ويژه، و صرفا فقط براي تبليغ آوازخواني براي زنان، هر شب اقدام به اجراي پخش خوانندگي و نوازندگي زنان مي‌کرد

 

بي‌بي‌سي فارسي هيچ‌گاه مشخص نکرده که اجرا و پخش اين موسيقي، آن هم هر شب چه مناسبتي با اين پرونده دارد، اما همين قدر فرصت را براي نمايش يک الگو براي زنان ايراني غنيمت شمرده است و تمام سعي خود را به کار بسته تا تبليغ آوازخواني براي زنان را هر طور شده –ولو به شيوه‌اي نامربوط- به اين پرونده الصاق کند.

 

تبليغ هنجارشکني

هنجارشکني زنان نيز از جمله موارد مطرح شده در اين صفحه ويژه است که در گزارشي تحت عنوان «از گرگينه تا امپراتور کوزوو؛ زنان پرطرفدار ايراني در اينستاگرام» بدان پرداخته شده است. در اين گزارش زناني که به واسطه رفتارها و تصاوير و اصوات ناهنجار شهرت پيدا کرده‌اند در جايگاه يک الگو معرفي مي‌شوند.


 
 بي‌بي‌سي فارسي اين بار به بهانه صفحه ويژه، هر چه در مورد تعريف خود از زنان در توان داشته را ارائه کرده و در کل ملغمه‌اي گاهاً ناچسب و نامربوط را جمع‌آوري و منتشر کرده است

 

در واقع اين گزارش بي‌بي‌سي قصد دارد بيان کند که با وجود محدوديت‌هاي موجود در جامعه ايران براي زنان، اين افراد از اين طريق توانسته‌اند مطرح شوند؛ شهرت به هر قيمت که گاه تا لگدمال شدن جايگاه، شخصيت و ارزش يک زن و نمايشي دلقک‌مآبانه براي ديده‌شدن پيش رفته است.

 

در پايان بايد گفت که موضوع زنان به عنوان يکي از کارويژه‌هاي اصلي بي‌بي‌سي فارسي در حوزه عمليات رواني عليه جامعه ايراني همواره در دستور کار اين شبکه انگليسي بوده و هست. اما اين بار به بهانه صفحه ويژه زنان، بي‌بي‌سي هر چه در توان داشته را ارائه کرده و در کل ملغمه‌اي گاهاً ناچسب و نامربوط را جمع‌آوري و منتشر کرده است./ مشرق

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن