کد مطلب: 58795
زن، فرشته بهشتي يا اهريمن جهنمي
فمنيسم، جاهليتي مدرن که زن را در قبرستان تاريخ زنده به گور مي کند
تاریخ انتشار : 1395/08/24 13:27:43
نمایش : 423
دﺷﻤﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ زﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺧﻮﯾﺶ، ﻧﺎدﯾﺪه اﻧﮕﺎﺷﺘﻦ ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده و ﺳﺴﺖ ﮐﺮدن ﭘﺎﯾﻪ و ﺑﻨﯿﺎن آن، ﭘﺴﺖ اﻧﮕﺎﺷﺘﻦ ﻧﻘﺶ ﻫﺎي زﻧﺎﻧﻪ، و اﯾﺠﺎد روﺣﯿﻪ ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ارزش ﻫﺎي اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﻬﺮه را ﺑﺮاي ﻫﻤﺴﺎن ﺳﺎزي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ زﻧﺎن ﻣﺎ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮب ﺑﺮداﺷﺖ.
به گزارش مشکات برين اﻣﺮوزه ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮ زﻧﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از اﻧﺤﺮاﻓﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا زﻧﺎن در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ را دارﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮ و ﮐﻠﯿﺪي، ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻮك ﺗﯿﺰ ﺣﻤﻠﻪ دﺷﻤﻦ در ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن و اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ زﻧﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺮدد .آﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ زﻧﺎن ﯾﮏ ﻗﻮم ﮔﺮدﻧﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﺘﺄﺛﺮ ﮐﺮده و ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ .از اﯾﻦ رو دﺷﻤﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﻣﺼﺮوف ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ زﻧﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﻮد و ﺑﺮ ﻫﻤﮕﺎن روﺷﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ زﻧﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻮان ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ را دارﻧﺪ و ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ  ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﺎﺟﻤﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ زﻧﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﺖ ﭼﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ، رﯾﺸﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ در ﻋﺮﺻﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ذﺑﺢ ارزﺷﻬﺎي دﯾﻨﯽ و اﺧﻼﻗﯽ در ﻗﺸﺮ زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ـ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ و ﻧﺎﻇﺮ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ـ در ﮐﺠﺎﺳﺖ و در ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﭼﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ زﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ دﭼﺎر  آﺳﯿﺐ ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﻣﮑﺎن روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻬﺎﺟﻤﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ از ﺿﺮوري ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺖ.

اﻣﺎ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ از آن، آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺳﺖ و اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا زﻧﺎن ﻣﺎ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﺆﺛﺮي در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزي و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﻫﺸﺖ ﺳﺎل دﻓﺎع ﻣﻘﺪس اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪ، ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ، در اﯾﻦ ﻣﻮرد، ﯾﮏ ﻧﻘﺶ ﻣﻨﻔﻌﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮب ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎي اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎﻟﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﺎﺟﻤﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اراﺋﻪ داد آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻬﺎﺟﻤﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ آﻧﺎن ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻬﺎﺟﻢ، ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ  ﻧﻘﺎط آﺳﯿﺐ زاﺳﺖ

 

Image result for ‫زنان و تهاجم فرهنگي‬‎


ﺿﺮورت آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ زﻧﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
 
 
ﺛﻤﺮﺑﺨﺸﯽ ﺗﻼش دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﻧﻈﺎم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ، ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻮاﻧﻊ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺮﺑﯿﺖ و »از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ، ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس، ﻫﻤﻪ ﺗﻼﺷﻬﺎي ﮔﺴﺘﺮده و ﻣﺘﻨﻮع در ﺣﻮزه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ زﻧﺎن را ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﺤﺖ «ﺗﺒﯿﯿﻦ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ، ﻣﺘﻮﻗﻒ اﺳﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺪاﺑﯿﺮ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﻨﺠﯿﺪه و ﻣﻨﻈﻢ » ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮد .ﺗﺮﺑﯿﺖ زﻧﺎن در ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺎص آن ﯾﻌﻨﯽ  «رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ»و  « اﯾﺠﺎد ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت »دو ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﯽ  «ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮورش و ﺗﻘﻮﯾﺖ اﯾﻤﺎن و اﯾﺠﺎد اﻟﺘﺰام ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎورﻫﺎ، ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ، ارزﺷﻬﺎ، اﺣﮑﺎم و دﺳﺘﻮرات دﯾﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﺮاي ﺗﺮﺑﯿﺖ زﻧﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻫﻤﯿﺖ، اوﻟﻮﯾﺖ و ﺿﺮورت ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ، اﯾﻦ ﺑﺤﺚ از ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
. ، در ﺟﺴﺘﺠﻮي ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻫﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﺬﯾﺮي از ﻏﺮب در ﺟﺎﻣﻌﻪ زﻧﺎن «آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ زﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ»در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ، و ﺑﻪ اﻣﻮري ﭼﻮن ﭘﺴﺖ اﻧﮕﺎﺷﺘﻦ ﻧﻘﺶ ﻫﺎي زﻧﺎﻧﻪ، ﻧﺎدﯾﺪه اﻧﮕﺎﺷﺘﻦ ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده، ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ارزﺷﻬﺎي اﺧﻼﻗﯽ، ﺧﺪا ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ، ﻋﺪم ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻋﺪم اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻔﯿﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺪم ﻣﻌﺮﻓﺖ زﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق و ﺟﺎﯾﮕﺎه زن در اﺳﻼم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮي از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮب ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار دﯾﮕﺮي ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺠﺎل ﭘﺮداﺧﺘﻦ  .ﺑﻪ آﻧﺎن در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 
 ﭘﺴﺖ اﻧﮕﺎﺷﺘﻦ ﻧﻘﺶ ﻫﺎي زﻧﺎﻧﻪ
 
 
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ آﺳﯿﺐ زاي زﻧﺎن در ﺗﻬﺎﺟﻤﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد زﻧﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮب ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻮان روﯾﺎروﯾﯽ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن را از دﺳﺖ دﻫﻨﺪ، ﻣﺴﺄﻟﻪ ﭘﺴﺖ اﻧﮕﺎﺷﺘﻦ ﻧﻘﺶ ﻫﺎي زﻧﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﻧﻘﺶ ﻫﺎي ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن زاﯾﺶ ﮐﻪ اﺳﺘﻤﺮار ﻧﺴﻞ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﺪان ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﮐﻪ زن را در ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻧﺤﺼﺎري ﻣﺮﺑﯽ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪ و ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻣﻨﺰل و ﮔﺮم ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﮐﺎﻧﻮن ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ ﺳﻠﻮل ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه  ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.

. ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﯾﮑﯽ از ﺗﻼﺷﻬﺎي ﻋﻤﺪه اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ ﮔﺮان ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮاي ﮐﺎﺳﺘﻦ ﻧﻘﺶ زﻧﺎن در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاري، اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺎدري را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺎدري ﯾﮏ ﻧﻘﺶ ﻣﻨﻔﻌﻞ، در  «ﺳﯿﻤﻮن دوﺑﻮار» ﯾﮏ ﻧﻘﺶ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل و ﻣﻨﻔﻌﻞ ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮداز ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ ﺧﺎﻧﻢ ﻗﺒﺎل ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎل آﻗﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎي اﯾﺸﺎن ﺑﻪ زﻧﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺮ ﺑﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺎدري ﻧﺮوﻧﺪ و دﺳﺖ و ﭘﺎي ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻧﺒﻨﺪﻧﺪ .اﯾﻦ اﻟﻘﺎء و اﯾﻦ ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ، آرام آرام ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺎدري و اﻫﻤﯿﺖ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن را در ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻣﻨﻈﺮ زﻧﺎن روﺑﻪ اﻓﻮل ﻣﯽ ﮔﺬارد و ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻢ ﺧﺎﻧﻪ دار ﻓﻘﻂ ﺻﺮف اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﻐﻠﻪ دﯾﮕﺮي ﺟﺰ ﻣﺎدري و ﺧﺎﻧﻪ داري ﻧﺪارد، اﯾﻦ را ﺑﺮاي ﺧﻮد ﯾﮏ ﻧﻨﮓ و ﺿﺪارزش ﻣﯽ داﻧﺪ و دﭼﺎر اﺿﻄﺮاﺑﺎت رواﻧﯽ و ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪه اي ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﮐﺎر ﺧﻮد را ﯾﮏ ﮐﺎر ﻏﯿﺮﻣﻔﯿﺪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﻤﺎم ﺗﻼش او ﻣﺼﺮوف اﯾﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺷﻐﻠﯽ را ﺑﺮاي ﺧﻮد دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻀﻮي ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﺆﺛﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺷﻐﻞ از ﻧﻈﺮ رﺗﺒﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎﺷﺪ، او آن را ﻣﻔﯿﺪ ﻣﯽ داﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺎدري و ﮐﺎر ﺑﺎ ارزش ﺧﺎﻧﻪ داري را ﯾﮏ ﮐﺎر ﻏﯿﺮﻣﻔﯿﺪ و ﻏﯿﺮﺿﺮوري ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ زﻧﺎن در ﻋﺮﺻﻪ ﺣﯿﺎت ﺑﯽ ارزش ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽ ﺷﻮد، و اﯾﻦ ﺧﻮد از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ  در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻬﺎﺟﻤﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ از ﻧﻈﺮ رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن وﻗﺘﯽ ﻓﺮدي ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﮏ ﻧﻘﺶ ﻏﯿﺮﻣﻔﯿﺪ و ﻏﯿﺮارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺪاﻧﺪ، دﭼﺎر ﻧﻮﻋﯽ اﺣﺴﺎس ﺣﻘﺎرت، ﺧﻮد ﮐﻢ ﺑﯿﻨﯽ و از ﺧﻮد ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و درﺻﺪد ﺟﺒﺮان اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺮﻣﯽ آﯾﺪ و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان، ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﻨﺎه آوردن ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ و ﺗﺸﺒﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن و اﯾﺠﺎد ﻣﺸﻐﻠﻪ ﻫﺎي ﮐﺎذب ﻣﺜﻞ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ وﯾﺪﺋﻮﮐﻠﻮپ ﻫﺎ، ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎي ﺑﺪﻧﺴﺎزي و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ، ﺟﺒﺮان اﺣﺴﺎس ﺣﻘﺎرت و ﮐﻬﺘﺮي ﺧﻮد  .را ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺧﻮد، ﺑﺮداﺷﺘﻦ اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم ﺑﺮاي اﺛﺮﭘﺬﯾﺮي از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و آرام آرام ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮد در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮي از  ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮب ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﻤﯿﻨﮕﺎه ﻫﺎي ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻗﺮار داده اﺳﺖ
 
 
  ﻧﺎدﯾﺪه اﻧﮕﺎﺷﺘﻦ ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده
 
ازدواج و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده، ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﺮﯾﻦ راه ﺳﻼﻣﺖ و اﻣﻨﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ازدواج و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﭙﺮدازﻧﺪ، اﻧﺤﻄﺎط، ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ، ﻃﻐﯿﺎن، ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ و ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﻃﺮز ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﺎﻧﻮن ﻫﺎي اﺻﻼح و ﺗﺮﺑﯿﺖ اﯾﺮان، ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻪ اﻧﺤﺮاف ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ از ﻓﻀﺎي ﮔﺮم و  ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺮوم ﺑﻮده و آﻏﻮش ﭘﺪر و ﻣﺎدر را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ
 
ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ در ﺧﺎﻧﻮاده، در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺰرگ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد .ﺛﺒﺎت ﯾﺎ ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار  .اﺳﺖ .در ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﮐﻪ ارزش ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺘﺰﻟﺰل ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﯽ ﺷﮏ ارزش ﻫﺎي اﺧﻼﻗﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﻘﻮط ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد « ادل ﻫﺎرل %از ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎي ﻗﺘﻞ و ﺗﺠﺎوز و دزدي و 30ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮي اﻣﻮر ﺷﻬﺮي در واﺷﻨﮕﺘﻦ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺣﺪود  « ، ﻧﻔﻮذ «ﻫﺎرل» ﺣﻤﻼت ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ داراي ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي از ﻫﻢ ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ  ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮔﺎﻧﮕﺴﺘﺮي در ﺑﯿﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪه اﺳﺖ، از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻨﺎﯾﺎت در آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ .  ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎﻧﻮن اﺻﻼح و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺳﺖ
 
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل، ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن را در ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاري ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮد و زﻧﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ را آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ، اﯾﺠﺎد ﺗﺰﻟﺰل در ﮐﺎﻧﻮن ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺗﺰﻟﺰل در ﮐﺎﻧﻮن ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺗﺤﻮل ﮐﻠﯽ در ﻧﻈﺎم ارزﺷﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻻن اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻟﻘﺎء ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر و ﺳﺘﻤﻬﺎي روا ﺷﺪه ﺑﺮ زن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺟﻮد ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده و ازدواج ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺷﺮﻋﯽ ، ﺟﺪااﻧﮕﺎري «ازدواج آزاد»اﺳﺖ و ﺳﻌﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪاﺳﺖ و ﺳﻼﻣﺖ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ارزﺷﻤﻨﺪ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮد و ﻋﺮﺿﻪ ﺗﺌﻮري ﻫﺎي ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﭼﻮن ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺟﻨﺴﯽ از رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺑﺎروري و ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ، ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺗﮏ واﻟﺪﯾﻨﯽ، ﻣﻌﺎﺷﻘﻪ آزاد و  ...آﻓﺖ دﯾﮕﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯽ آوردﻫﺎ و ﻋﻮارض ﻏﻢ  ،ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ را ﺑﺮاي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮي ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ اﯾﺠﺎد ﺑﺤﺮان روﺣﯽ زﻧﺎن ﺑﯽ ﻋﺎﻗﺒﺖ و ﻋﻘﺒﻪ، ﺑﯽ ﭘﻨﺎه و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن زده و ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده در ﺣﻮزه ﻋﺎﻃﻔﯽ از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﻀﻼت اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺳﺖ .وﺟﻮد ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺤﺮان ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻨﻔﻌﻼﻧﻪ زﻧﺎن در ﻗﺒﺎل ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮب ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ دﺷﻤﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ زﻧﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آورد و در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ  اﻣﮑﺎن ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و رودرروﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻬﺎﺟﻤﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در زﻧﺎن از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود
. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺮب ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ زﻧﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮدﺷﺎن، در ﭘﯽ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﺎﻧﻮاده و ﺳﻮق ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮداز ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ آﻧﭽﻪ  «ﺳﯿﻤﻮن دوﺑﻮار» دادن زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻧﻘﺶ وﯾﮋه ﻣﺎدران در ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﺧﺎﻧﻢ زن را در ﻗﯿﺪ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارد، دو ﻧﻬﺎد ﻋﻤﺪه ازدواج و ﻣﺎدري اﺳﺖ !وي ﻧﻈﺎم ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﮐﻨﯽ ﺑﺮاي ﺣﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭘﺮورش اﻧﺴﺎن  !ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ و ازدواج را ﻧﻮﻋﯽ ﻓﺤﺸﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ زﻧﺎن ﻣﯽ داﻧﺪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢ  «زوج آزاد» ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖ ﻫﺎي رادﯾﮑﺎل ﻫﻢ، ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪاﯾﯽ زﻧﺎن از ﻣﺮدان را ﺑﺮاي رﻫﺎﯾﯽ زن از زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ ﻣﺮد ﻣﯽ ﭘﯿﭽﻨﺪ .و ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎر ﺑﺮاي رﻫﺎﯾﯽ از ﺑﺮدﮔﯽ ازدواج ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ازدواج ﻧﻮﻋﯽ ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﯿﺎن زن و ﻣﺮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي آن، ﻫﯿﭻ  .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺟﻨﺴﯽ، ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺟﻮه ﻋﺎﻃﻔﯽ آن اﺳﺖ اﻣﺎ در اﺳﻼم، ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺴﺘﻪ اﺻﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و ﻣﺤﺒﻮﺑﺘﺮﯾﻦ ﺑﻨﺎ در ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ، ﺑﻨﺎي ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ و ازدواج ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻨﺖ ﻫﺎي ﻧﺒﻮي و  ﺟﺰء ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ دﯾﻦ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ اﻋﺮاض از آن، ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را از ﺻﻒ ﭘﻮﯾﻨﺪﮔﺎن راه رﺳﺎﻟﺖ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 آﻧﭽﻪ ﮐﻪ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮي زن را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻬﺎﺟﻤﺎت ﺑﯽ اﻣﺎن دﺷﻤﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ، ﺗﺰﻟﺰل ﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﺎدﯾﺪه اﻧﮕﺎﺷﺘﻦ ﻧﻘﺶ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﻣﻬﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻬﻢ ﺗﺮ از آن ﮐﻤﺮﻧﮓ ﮐﺮدن ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮري ﻣﺎدر در ﮐﺎﻧﻮن ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ، زﻧﺎن را ﺑﺎ واژه ﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر دﻟﭙﺬﯾﺮ و ﻏﺮورآﻓﺮﯾﻦ، از ﮐﺎﻧﻮن ﻫﺎي ﮔﺮم ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون از ﻣﻨﺎزل ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﻨﺪ و ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﺧﺎﻧﻮاده را از ﺣﻀﻮر ﮔﺮم و ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﺎدران ﻣﺤﺮوم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، آرام آرام  .ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻟﻘﺎء ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ در آﻣﻮزه ﻫﺎي دﯾﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺷﻮﻫﺮداري، ﺧﺎﻧﻪ داري و ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻣﻨﺰل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ و ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ زن و اﺟﺘﻤﺎع  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺳﺎﻟﻢ و اﻣﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ﺗﺎ زﻧﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺿﻤﻦ ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ ـ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮد و اﯾﻔﺎي ﻧﻘﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺎدري و ﻫﻤﺴﺮي ﮐﻪ اﺻﯿﻞ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ زن اﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ از وﺟﻮد زﻧﺎن ﺳﺮﺷﺎر از ﻋﻠﻢ و ﺣﮑﻤﺖ و ﻋﺎﻃﻔﻪ و ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺤﺮوم  .ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﺣﻀﺮت زﻫﺮا)س (در ﺑﺎره ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎري ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم)ص (ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﮐﺎر ﺑﯿﺮون را ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ)ع (و ﮐﺎر داﺧﻞ ﻣﻨﺰل را ﺑﻪ دﺧﺘﺮش ﻣﺤﻮل ﮐﺮد، ﻓﺮﻣﻮد :ﻓﻘﻂ ﺧﺪا ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭼﻘﺪر از اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﺧﺸﻨﻮد ﮔﺮدﯾﺪم .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت زﻫﺮا)س (در ﻋﯿﻦ ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل و ﭘﺮﻋﺎﻃﻔﻪ ﺧﻮد در ﻣﻨﺰل از اﯾﻔﺎي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺒﻮد و در ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﺿﺮورت اﻗﺘﻀﺎء ﻣﯽ ﻧﻤﻮد از ﻣﻨﺰل ﺧﻮد ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻟﺖ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺧﻮد ﮐﻪ اﻗﺘﻀﺎي ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدن اﯾﺸﺎن ﺑﻮد، ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ .و آن ﻫﻤﻪ ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ  ﺣﻀﺮت در دﻓﺎع از اﺳﻼم و وﻻﯾﺖ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮﺗﺎه و ﭘﺮﺑﺎر، ﺧﻮد دﻟﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ.Image result for ‫زنان و تهاجم فرهنگي‬‎


ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ارزﺷﻬﺎي اﺧﻼﻗﯽ
 
اﻫﻤﯿﺖ اﺧﻼق و ﺗﺰﮐﯿﻪ ﻧﻔﺲ در ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ و ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﺠﺎت آﻧﻬﺎ از ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻔﺎﺳﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﻬﺎﺟﻤﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه  .ﻧﯿﺴﺖ در ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﯿﻨﺶ اوﻣﺎﻧﯿﺴﺘﯽ و ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﺘﯽ، اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ آزادي ﺑﺪون ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪ دﻋﻮت ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺨﻮر و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﭙﻮش و ﻫﺮ ﮐﺎري را ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ داري اﻧﺠﺎم ده، ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺑﯿﻨﺶ دﯾﮕﺮ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ ﺑﺮاي ﺻﺤﺒﺖ از ﺣﺠﺎب و ﻋﻔﺖ و ...ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ، در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺻﻞ ﺑﺮ ﺑﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ و ﺣﺠﺎب ﺣﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در ﭘﺬﯾﺮش ﯾﺎ رد آن آزاد اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪ اي ﺑﻪ ﻧﺎم اﺧﻼق، ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده و ارزش ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻗﺪاﺳﺘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ اﻓﺮاد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻬﺎﺟﻤﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و  ﺷﺪﯾﺪا ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ.

ﯾﮑﯽ از ﺗﻼش ﻫﺎي ﻋﻤﺪه دﺷﻤﻦ ﺑﺮاي ﺗﻮﻓﯿﻖ ﯾﺎﻓﺘﻦ در ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺷﻮﻣﺶ، ﻣﺴﺄﻟﻪ اﯾﺠﺎد ﺣﺎﻟﺖ ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ارزش ﻫﺎي اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ .او ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻗﺪاﺳﺖ و ﺣﺮﻣﺖ ارزﺷﻬﺎ در ﻣﻨﻈﺮ ﻓﺮد، او را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ارزﺷﯽ، ﻻاﺑﺎﻟﯽ و دﭼﺎر اﺑﺎﺣﻪ ﮔﺮي ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻓﺮد وﻗﺘﯽ دﭼﺎر اﺑﺎﺣﻪ ﮔﺮي ﮔﺮدﯾﺪ، دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﺎﺟﻤﺎت ﺑﯽ اﻣﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را ﻫﻢ از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ و دﻗﯿﻘﺎ دﺷﻤﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﺮح ﺷﻮم را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ زﻧﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﻫﺎ و ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ و دﻗﯿﻖ، اﺑﺘﺪا ﻫﺠﻤﻪ اي ﻧﺎﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ارزﺷﯽ زﻧﺎن وارد ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺒﻬﻪ و ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺳﺎﺗﯽ ﻣﺜﻞ ﺣﺠﺎب، ﻋﻔﺖ، ﺣﯿﺎ و ...ﺑﺎور زﻧﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺿﺮورت ﻫﺎي دﯾﻨﯽ دﭼﺎر ﺗﺰﻟﺰل ﻧﻤﻮد و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﻣﺴﺄﻟﻪ ارزﺷﯽ ﻣﻬﻢ ﺣﺠﺎب را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺿﺪارزش و وﺳﯿﻠﻪ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮔﯿﺮ و ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮاي ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﮐﺸﯿﺪن زن ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ رواج اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه دﺳﺖ ﺧﻮد، زﻧﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮي ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ و ﺑﯽ ﺣﺠﺎﺑﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻮﻓﯿﻘﺎت زﯾﺎدي را ﻫﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .وﻗﺘﯽ دژ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺣﯿﺎء و ﻋﻔﺖ در ﻫﻢ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ، ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﻣﮑﺎن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﺎﺟﻤﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮاي زﻧﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد  و آرام آرام آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮي ﻫﺘﮏ ﺣﺮﻣﺖ و ذﺑﺢ ﺗﻤﺎﻣﯽ ارزﺷﻬﺎي اﺧﻼﻗﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﻮق ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
 
ﻧﮕﺎﻫﯽ دﻗﯿﻖ ﺑﻪ ﺗﻼش ﮔﺴﺘﺮده دﺷﻤﻦ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ارزش ﻫﺎي دﯾﻨﯽ و اﺧﻼﻗﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ ـ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻣﺆﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ . اﮔﺮ ﻫﺮ روز ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ارزﺷﻬﺎي دﯾﻨﯽ در ﺑﺮدﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻧﺎﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﻪ ﻣﻮرد ﻫﺠﻮم ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺷﺒﻬﺎت ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﻓﮑﺮي و اﻋﺘﻘﺎدي دﺧﺘﺮان داﻧﺸﺠﻮ وارد ﻣﯽ ﮔﺮدد، آﯾﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ داﻧﺸﺠﻮي ﺗﺎزه واردي ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻃﻮل دوران دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن، ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿﺎن ﻫﺎي ﻓﮑﺮي و ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺧﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دﭼﺎر ﻋﻮاﻣﺰدﮔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺴﻤﻮم، ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﻧﻈﺎم اﻋﺘﻘﺎدي دﺧﺘﺮان ﺟﻮان ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺗﻌﺎرض ﻫﺎي ﺷﺪﯾﺪي ﮐﻪ آﻧﺎن دﭼﺎر ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ رﻧﮓ ﺑﺎﺧﺘﻦ ارزش ﻫﺎي دﯾﻨﯽ و اﺧﻼﻗﯽ آﻧﻬﺎ در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎي آﻟﻮده، اﻣﺮي اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻧﺰدﯾﮏ  ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﺳﺮوﮐﺎر دارﻧﺪ، دﻗﯿﻘﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

دﺷﻤﻦ ﺑﺮاي ﺗﺨﺮﯾﺐ ارزش ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺌﻮري ﻣﺤﺘﺎج ﻧﺎن ﮐﺮدن و ﺳﺮﮔﺮم ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ ﻟﻬﻮﯾﺎت، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﮐﺎذب اﻗﺘﺼﺎدي و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻫﺎي ﭘﻮچ، ﯾﮏ اﻗﺪام ﻣﺆﺛﺮ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ارزش ﻫﺎ در ﻗﺸﺮ زﻧﺎن اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮد .ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ زﻧﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﺮف وﺟﻮد ﯾﮏ ﺣﻘﻮق و اﮐﺘﻔﺎء ﺑﻪ درآﻣﺪ ﻫﻤﺴﺮ، ﮐﻔﺎﯾﺖ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي را ﻧﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻮد و اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪي در ﺟﺎﻣﻌﻪ زﻧﺎن اﯾﺠﺎد ﺷﺪ و در واﻗﻊ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﮐﺎذب اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ، واﻗﻌﺎ ﻫﻢ ﺣﻘﻮق ﻣﺮدان ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﻧﺒﻮد و از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﮐﻪ زﻧﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻨﻮع، ﺗﻔﺮﯾﺢ و  ...دارﻧﺪ آﻧﺎن را از ﻣﻨﺎزل ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام، ﺳﺴﺖ ﺷﺪن ﺑﻨﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﺎزداﺷﺘﻦ آﻧﻬﺎ از اﺻﯿﻞ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﻘﺶ ﻫﻤﺴﺮي و ﻣﺎدري اﺳﺖ، ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﺎ ﯾﻮرش ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ارزﺷﯽ زن، ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ او را دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻧﻈﺎم ارزﺷﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﺛﺮي از ﭘﺎﯾﺒﻨﺪي و اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و اﯾﺜﺎر و ﻓﺪاﮐﺎري ﮐﻪ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي زن اﯾﺮاﻧﯽ و ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﻗﺒﺎل ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮد، ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧَﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﻮش ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﻣﻌﻤﻮل ﻧﺪارﯾﻢ،  ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺮﺳﻨﺪ
 
 
ﺧﺪا ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ
 
« و ﻻ ﺗﮑﻮﻧﻮا ﮐﺎﻟﺬﯾﻦ ﻧﺴﻮا اﷲ ﻓﺎﻧﺴﯿﻬﻢ اﻧﻔﺴﻬﻢ اوﻟﺌﮏ ﻫﻢ اﻟﻔﺎﺳﻘﻮن».
 
 :ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ آﯾﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺧﻮد رﺣﻤﺎﻧﯽ و ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ .ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﺧﻮد را ﻧﺸﻨﺎﺧﺖ، «ﻣﻦ ﻋﺮف ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻘﺪ ﻋﺮف رﺑﻪ» : اﯾﻦ آﯾﻪ ﻋﮑﺲ ﻧﻘﯿﺾ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻌﺮوف ﻧﺒﻮي اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم)ص (ﻓﺮﻣﻮد ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺧﺎﻟﻖ ﺧﻮد را ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ .ﭘﺲ اﮔﺮ اﻧﺴﺎن در اﺛﺮ ﻧﺎداﻧﯽ، ﻏﻔﻠﺖ از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﻮﯾﺶ و ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺧﺪاي ﺳﺒﺤﺎن، ﺑﻪ ﺧﻮدﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺑﺮﺳﺪ، در واﻗﻊ از ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰي ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻓﻄﺮت اﻟﻬﯽ، ﺗﻮﺣﯿﺪي و ﮐﻤﺎل ﻃﻠﺐ اﺳﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﻣﺮگ ارزش ﻫﺎي ﻓﻄﺮي و ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎي ﻋﺎﻟﯽ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ در اﺣﺎدﯾﺚ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻼم ﻧﻮراﻧﯽ اﻣﯿﺮ ﺑﯿﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ)ع (ﮐﻪ  :ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ «ﻣﻦ ﻟﻢ ﯾﻌﺮف ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻌﺪ ﻋﻦ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻨﺠﺎة و ﺧﺒﻂ ﻓﯽ اﻟﻀﻼل و اﻟﺠﻬﺎﻻت؛«  ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدش را ﻧﺸﻨﺎﺳﺪ از راه ﻧﺠﺎت دور ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﮔﻤﺮاﻫﯽ و ﻧﺎداﻧﯽ ﻫﺎ ﻏﻮﻃﻪ ور ﻣﯽ ﮔﺮدد.
 

ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺧﺮت و ﯾﺎد ﺧﺪاوﻧﺪ، ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎز ﺷﯿﻄﺎن و ﺷﯿﻄﺎن ﻧﻤﺎﻫﺎﺳﺖ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در آﯾﻪ ﻣﺒﺎرﮐﻪ ﻗﺮآن و ﻣﻦ ﯾﻌﺶ ﻋﻦ ذﮐﺮ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻧﻘﯿﺾ ﻟﻪ ﺷﯿﻄﺎﻧﺎ ﻓﻬﻮ ﻟﻪ ﻗﺮﯾﻦ؛ ﻫﺮ ﮐﺲ از ﯾﺎد ﺧﺪا رخ ﺑﺘﺎﺑﺪ ﺷﯿﻄﺎن را ﺑﺮﻣﯽ اﻧﮕﯿﺰﯾﻢ ﺗﺎ ﯾﺎور و ﻫﻤﻨﺸﯿﻦ » :آﻣﺪه اﺳﺖ ،« داﺋﻢ وي ﺑﺎﺷﺪ ...  در اﺛﺮﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ  ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎري ﻫﺎ و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻫﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﮔﺮ ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ و دﻗﯿﻖ ﺑﻪ ﻣﻌﻀﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻧﺤﺮاﻓﺎت اﺧﻼﻗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺴﯿﺎري از آﻧﻬﺎ رﯾﺸﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ دارد .ﭼﺮا ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻤﺪه و ﻣﻬﻢ ﺑﺎزدارﻧﺪه اﻧﺴﺎن از ﮔﻨﺎه و ﻣﻔﺎﺳﺪ، ذﮐﺮ و ﯾﺎد ﺧﺪاﺳﺖ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در آﯾﻪ ﻣﺒﺎرﮐﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ، اﮔﺮ ﯾﺎد ﺧﺪا ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻫﻤﻨﺸﯿﻦ اﻧﺴﺎن ﺷﯿﻄﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻃﺒﻖ آﯾﺎت دﯾﮕﺮ ﻗﺮآن،   /اﺳﺮاء(، اﻣﺮ ﺑﻪ ﻓﺤﺸﺎء و 53)  /ﻣﺎﺋﺪه(، ﻧﺰاع و درﮔﯿﺮي 91)  /آل ﻋﻤﺮان(، ﻋﺪاوت و ﺑﻐﻀﺎء 120)  /ﻧﺴﺎء(، ﻏﺮور 60) ﮐﺎر ﺷﯿﻄﺎن :اﯾﺠﺎد ﮔﻤﺮاﻫﯽ   /اﺳﺮاء ...(ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 27)  /اﻧﻌﺎم(، ﺗﺒﺬﯾﺮ و اﺳﺮاف 121)  /ﻋﻨﮑﺒﻮت(، ﺟﺪال و درﮔﯿﺮي 38)  /ﻧﻮر(، زﯾﺒﺎ ﺟﻠﻮه دادن اﻋﻤﺎل ﺳﻮء 21) ﻣﻨﮑﺮ
 
 
اﮔﺮ در ﺑﯿﻦ زن و ﺷﻮﻫﺮ ﻋﺪاوت و ﻧﺰاع و درﮔﯿﺮي و ﺟﺪال وﺟﻮد دارد و ﺗﺤﻤﻞ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ در ﻗﺒﺎل ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ زﻧﺪﮔﯽ دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﻓﺤﺸﺎء و ﻣﻨﮑﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ رواج ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮده و اﻋﻤﺎل زﺷﺖ و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻨﺠﺎر و ارزش در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻤﻮد ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﺗﺒﺬﯾﺮ و اﺳﺮاف ﺑﻪ ﺟﺎي ﺻﻔﺖ ارزﺷﻤﻨﺪ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮐﻤﺘﺮ روﺣﯿﻪ ﺻﺒﺮ و ﺗﺤﻤﻞ و اﯾﺜﺎر و ﻫﻤﺪﻟﯽ و ﻫﻤﮑﺎري در ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺟﻮد  دارد آﯾﺎ ﭼﯿﺰي ﺟﺰ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﯾﺎد ﺧﺪا و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ؟ و آﯾﺎ اﯾﻨﻬﺎ ﺟﺰ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺰدﯾﮑﯽ داﯾﻢ و ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اي ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺧﺎﺻﯽ روﯾﮑﺮد ﻣﻘﻄﻌﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﺎد و ذﮐﺮ ﺧﺪا دارد و اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﺤﺎﻓﻞ و ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﺬﻫﺒﯽ، اﯾﻦ ﻧﯿﺎز رواﻧﯽ ﺧﻮد را ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ذﮐﺮ و ﯾﺎد ﺧﺪا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن از ﻓﺤﺸﺎء و ﻓﺴﺎد و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺿﺪاﺧﻼﻗﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎد و ذﮐﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را از ﻓﺤﺸﺎء و زﺷﺘﯽ ﻫﺎ ﺑﺎزدارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ و داﯾﻢ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﻓﻘﻂ در اوﻗﺎﺗﯽ ﺧﺎص اﮐﺘﻔﺎ ﺑﻪ ذﮐﺮ و ﯾﺎد ﺧﺪا ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﺑﻘﯿﻪ اوﻗﺎت آن ﮔﻮﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ و ﯾﺎد ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻣﯽ ﺳﭙﺎرد؛ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از آﺛﺎر ﺧﻮب اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻫﻢ ﺑﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ دﺷﻤﻦ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎﻻت ﻓﮑﺮي و ذﻫﻨﯽ ﮐﺎذب و ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ ﺳﻌﯽ در ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽِ ﯾﺎد ﺧﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺟﺮا  ﮔﺬارد .

ﻋﺪم ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
 
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در رﻓﺘﺎر و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻣﺴﺄﻟﻪ ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .اﺻﻞ ﮐﻨﺘﺮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻣﻬﻢ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ .اﻣﺮوزه داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪي آن را ﻣﻄﺮح و ﭘﯿﮕﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺳﻪ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪ  ﮐﻨﺘﺮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪي در ﺣﻮزه ﻓﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد
 
ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ «دورﮐﯿﻢ» :ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ «اﻧﺴﺎن ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ و ﺑﺮآورده ﺷﺪن ﻫﺮ ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ ﺟﺎي ﮐﺎﺳﺘﻦ از آرزوﻫﺎي اﻧﺴﺎن، ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺗﺎزه اي را ﺑﺮﻣﯽ
 اﻧﮕﯿﺰد .از اﯾﻦ ﺳﯿﺮي ﻧﺎﭘﺬﯾﺮي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ، ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ آرزوﻫﺎي اﻧﺴﺎن را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ، ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ  ﺗﻮان ﻣﻬﺎر ﮐﺮد دورﮐﯿﻢ در ﺿﺮورت ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري را ﻋﺪم ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ .ﻟﻮﺋﯿﺲ ﮐﻮزر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از  :دورﮐﯿﻢ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ «ﻫﺮ ﮔﺎه ﻧﻔﻮذ ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﻨﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎي ﻓﺮدي، ﮐﺎرآﯾﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ و اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد واﮔﺬار ﺷﻮﻧﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﯽ  ﻫﻨﺠﺎري دﭼﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
 
در آﻣﻮزه ﻫﺎي دﯾﻦ اﺳﻼم ﻫﻢ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺪي ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ .از رﺳﻮل اﮐﺮم)ص (و اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ)ع (و اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع (در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص رواﯾﺎت ﻣﺘﻌﺪدي وارد ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ رواﯾﺖ را اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع (از رﺳﻮل اﮐﺮم)ص (ﻧﻘﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ رﺳﻮل  ﺧﺪا)ص (ﻓﺮﻣﻮد « ﻫﺮﮔﺎه ﻫﻨﺠﺎرﺷﮑﻨﯽ، ﺣﺮﯾﻢ ﺷﮑﻨﯽ و ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻨﯽ و آﺷﮑﺎر ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﻨﺠﺎرﺷﮑﻨﺎن اﻧﺪك و اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم، اﻓﺮادي  ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ و ﻫﻨﺠﺎرﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، وﻟﯽ اﯾﻦ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل را رﻫﺎ ﮐﻨﻨﺪ، ﻋﺬاب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ
 
 آن ﮔﺎه اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع (ﺧﻮد دﻟﯿﻞ ﻋﺬاب اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﻮد «و ذﻟﮏ اﻧﻪ ﯾﺬل ﺑﻌﻠﻤﻪ دﯾﻦ اﷲ و ﯾﻘﺘﺪي ﺑﻪ اﻫﻞ ﻋﺪوة اﷲ». ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪا اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻫﻨﺠﺎرﻣﻨﺪ، وﻟﯽ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻋﺬاب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﺮك ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ اﻓﺮاد ﻫﻨﺠﺎرﺷﮑﻦ، ﺑﻪ ﮐﺠﺮوان ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻨﯽ و آﺷﮑﺎر، دﯾﻦ ﺧﺪا و ﻋﻘﺎﯾﺪ و  ﺑﺎورﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺿﻌﯿﻒ و ﻫﻨﺠﺎرﺷﮑﻨﺎن اﺣﺴﺎس ﭘﯿﺮوزي ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﺮﻫﻨﮓ دﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺮود و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺠﺮو ﻏﺎﻟﺐ ﮔﺮدد
. ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ)ع (ﻧﯿﺰ در وﺻﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ در ﺧﺼﻮص ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﯾﺎدآور ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎ را رﻫﺎ ﮐﻨﯿﺪ، ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺗﺴﻠﻂ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎي ﻫﻨﺠﺎرﺷﮑﻦ و ﮐﺠﺮو و ﻣﻨﺤﺮف ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﺎﻟﺤﺎن اﺳﺖ .در آن ﺻﻮرت ﻃﻠﺐ ﺧﯿﺮ و اﺳﺘﻤﺪاد از ﺧﺪاي ﺳﺒﺤﺎن ﺳﻮدي ﻧﺪارد و ﺧﺪا ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد .زﯾﺮا ﺗﺴﻠﻂ اﻓﺮاد ﮐﺠﺮو و ﻣﻨﺤﺮف ﺑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﺴﺘﯽ و ﺑﯽ  ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد، ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 
 ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﺣﻀﺮت ﺑﺨﺼﻮص ﺿﺮورت ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﻫﻤﺴﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن اﻣﺎم ﺣﺴﻦ)ع (ﺳﻔﺎرش 31در ﻧﺎﻣﻪ  :ﻣﯽ ﮐﻨﺪ « زﻧﺎن را در ﭘﺮده ﺣﺠﺎب ﻧﮕﺎﻫﺸﺎن دار ﺗﺎ ﻧﺎﻣﺤﺮﻣﺎن را ﻧﻨﮕﺮﻧﺪ ]از اﺧﺘﻼط ﻫﺎي ﻓﺴﺎدآور ﻣﺎﻧﻊ ﺷﻮﯾﺪ[، زﯾﺮا ﮐﻪ دﻗﺖ در ﭘﻮﺷﺶ، ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻼﻣﺖ و اﺳﺘﻮاري آﻧﺎن اﺳﺖ .ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ ]و ﺗﺒﺮّج و ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ آﻧﺎن در اﺟﺘﻤﺎع [زﻧﺎن ﺑﺪﺗﺮ از آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻏﯿﺮﺻﺎﻟﺢ را در ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن آوري .» ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ رﻫﻨﻤﻮد اﻣﺎم ﺿﺮورت ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده را ﮔﻮﺷﺰد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺮ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻓﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اي ﺑﺮاي آن ﮐﻪ از ﺳﻼﻣﺖ ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺻﯿﻞ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ .و اﮔﺮ ﻣﺮزﻫﺎي ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﻮي ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺑﺰارﻫﺎي ﺣﺮﻣﺖ ﺷﮑﻦ، ﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮐﺸﻮر ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ ورود ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ در ﮐﺸﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎري ﻏﻠﻂ ﭼﯿﺰي ﺟﺰ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدي ﮐﺸﺎﻧﺪن ﺣﯿﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ  آن ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻃﺮﯾﻖ دﺷﻤﻨﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 
 ﻋﺪم آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق و ﺟﺎﯾﮕﺎه زﻧﺎن دراﺳﻼم
 
در اﺳﻼم يکي از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن را در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻬﺎﺟﻤﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻓﺰاﯾﺶ داد، ﻋﻮاﻣﺰدﮔﯽ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺟﻮان در ﺣﻮزه ﺑﯿﻨﺶ و ﻣﻌﺮﻓﺖ دﯾﻨﯽ ﺑﻮد .دﺷﻤﻦ ﺑﺎ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﺑﺎرز در ﺑﯿﻦ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺟﻮان، ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ و اﯾﺠﺎد ﺷﺒﻬﺎت و ﺗﺮدﯾﺪﻫﺎي ﻣﮑﺮر ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﺣﻘﻮق زﻧﺎن در اﺳﻼم ﮐﺮد .آﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از رواﯾﺎت و آﯾﺎت و ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺘﻮن دﯾﻨﯽ، ﻫﺠﻮﻣﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ زﻧﺎن ﺑﺎﻻﺧﺺ دﺧﺘﺮان داﻧﺸﺠﻮ وارد ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ دﺧﺘﺮان ﺟﻮان ﺟﺎﻣﻌﻪ دﯾﻨﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ، ﺷﺪﯾﺪا ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ اﻟﻘﺎﺋﺎت ﺳﻮء و ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺪاﻓﻌﺎﻧﻪ و ﺣﻖ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﻦ و اﻋﺘﻘﺎدات در آﻧﺎن اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻏﺮب و ﻏﺮب زدﮔﯽ و روﯾﮑﺮد آﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﻮي دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﻗﺪام ﻻزم ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﯾﯽ زﻧﺎن ﺑﺎ  ﺣﻘﻮق و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد در اﺳﻼم ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺴﺄﻟﻪ اي ﮐﻪ ﻣﮑﺮر ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي روي آن ﺗﺄﮐﯿﺪ ورزﯾﺪ وﻟﯽ اﻗﺪام ﺟﺪي و ﻣﺆﺛﺮي در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺻﻮرت ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ و ﮐﻤﺘﺮ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ زﻧﺎن اﯾﺠﺎد ﺷﺪ .

ﺷﺎﯾﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮاي  دﺧﺘﺮان و زﻧﺎن، اﯾﺠﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ، ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯿﻪ وﯾﮋه زﻧﺎن، زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ زﻧﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ آن ﭼﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ، ﻫﯿﭻ ﮐﺪام ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ روﺷﻨﮕﺮي و ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺑﯿﻨﺶ زﻧﺎن ﻧﺸﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻣﺪرك آﻧﺎن ﺷﺪ، وﻟﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿﺎن ﻫﺎي دﯾﻨﯽ و اﻋﺘﻘﺎدي آﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ، از اﯾﻦ رو وﻗﺘﯽ در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺎﺟﻤﺎت ﮔﺴﺘﺮده و ﺳﻬﻤﮕﯿﻦ دﺷﻤﻦ در ﺣﻮزه ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ، ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮان دﻓﺎع و اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﻏﺎﻟﺒﺎ دﭼﺎر اﻧﻔﻌﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻧﻬﻀﺖ ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﻣﺆﺛﺮ در راﺳﺘﺎي ارﺗﻘﺎي ﺑﯿﻨﺶ زﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﻫﺎي آﻧﺎن و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﻠﻨﺪ و رﻓﯿﻌﯽ ﮐﻪ در آﻣﻮزه ﻫﺎي دﯾﻨﯽ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه و ﺣﻘﻮق زﻧﺎن، ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺷﻨﺎﺧﺖ زﻧﺎن ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﺑﺪ، از ﻣﯿﺰان آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮي آﻧﺎن  از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.Image result for ‫زنان و تهاجم فرهنگي‬‎


  ﻋﺪم اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻔﯿﺪ و ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده درﺳﺖ ازﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ
 
ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ آﺳﯿﺐ زا و زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز اﻧﺤﺮاﻓﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـ اﺧﻼﻗﯽ، وﺟﻮد ﺑﯽ ﮐﺎري و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﺻﺤﯿﺢ و اﺻﻮﻟﯽ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﻧﺪارﻧﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي زﯾﺎد ﺑﺪون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺬب ﺷﯿﻄﺎن و ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ اﺳﺖ از اﯾﻦ رو ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم)ص (وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از روي » : ﺟﻮاﻧﯽ را دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﯽ ﮐﺎر ﻧﺸﺴﺘﻪ و از روي ﺑﯿﻬﻮدﮔﯽ ﺑﺎ ﭼﻮب روي زﻣﯿﻦ ﺧﻂ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ، ﻃﺒﻖ ﻧﻘﻞ ﻓﺮﻣﻮد ﻏﻀﺐ و ﺧﺸﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺖ ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ ﺷﯿﻄﺎن ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺗﻮ ﺑﯿﺎﯾﺪ
 
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻓﺮادي ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض اﻧﺤﺮاف اﺧﻼﻗﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ، ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از اوﻗﺎت ﺑﯽ ﮐﺎري ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ، وﺟﻮد اوﻗﺎت ﺑﯽ ﮐﺎري و ﺑﺪون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در زﻧﺪﮔﯽ آﻧﺎن اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺷﺪن زﻧﺪﮔﯽ، ﻣﺴﺆﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻪ داري ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ رﺳﺎﻟﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ، اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺪاﺑﯿﺮي ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎﻻت و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻫﺎي ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮاي زﻧﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از اﺷﺘﻐﺎل، اﻟﺰاﻣﺎ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺷﻐﻞ رﺳﻤﯽ و ﺑﯿﺮون از ﻣﻨﺰل ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ زﻧﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ، ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﺑﯽ ﮐﺎري و اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻔﯿﺪ ﭘﺮ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﻣﺮاﮐﺰ اﻣﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ ـ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ زﻧﺎن ﮔﺮدد، وﺳﯿﻠﻪ اي ﺑﺮاي ﭘﺮ ﮐﺮدن وﻗﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ و دﺧﺘﺮان ﺟﻮان ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻣﻨﺰل ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻪ داري ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ، ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺨﺸﯽ از اوﻗﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﻮر اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﮐﻤﮏ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده، ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از  اوﻗﺎت ﺑﯽ ﮐﺎري ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮﻧﺪ وﺟﻮد اوﻗﺎت ﺑﯿﮑﺎري ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﺑﺎﺷﺪ، از ﻧﻈﺮ روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﻫﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﻔﯽ روي زﻧﺎن دارد و ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ . ﻋﻤﺪه وﺟﻮد ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻫﺎي اﻋﺼﺎب و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺰاﯾﻨﺪه در ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻪ دار رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ، ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﻫﻤﯿﺖ دارد ﮐﻪ ﺿﺮورت اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﻧﺴﺒﯽ، ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮاي زﻧﺎن، ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺎ را دﭼﺎر اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻂ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎﻻت زﯾﺎد، ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ زﻧﺎن ﮔﺮدﯾﻢ و ﻧﺸﺎط و ﺳﻼﻣﺖ آﻧﺎن را ﺑﺮاي ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﻌﻨﻮي ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﻢ و زﻣﯿﻨﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﺪﯾﺪه دﯾﮕﺮي را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل، ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮه و روﯾﻪ اي ﺧﻼف ﻋﺮف و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻠﯽ و ﺑﯽ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ دﯾﻨﯽ و ﺳﯿﺮه ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن دﯾﻨﯽ)ع(، ﻣﻌﻀﻼﺗﯽ را ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﮕﯿﺮ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم، ﺑﺎر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ را از دوش ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﻣﺮدان ﻋﻬﺪه دار اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﻬﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻟﺬا ﺿﺮورت ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﺒﺎري ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺎر ﺑﮕﺮدﻧﺪ و آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺿﺮورت ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﺠﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و اﺷﺘﻐﺎﻻﺗﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از اوﻗﺎت  ﻓﺮاﻏﺖ ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺪ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﺮاي آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻧﻤﻮد.
 
در ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺎﺳﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد دﺷﻤﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ زﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺧﻮﯾﺶ، ﻧﺎدﯾﺪه اﻧﮕﺎﺷﺘﻦ ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده و ﺳﺴﺖ ﮐﺮدن ﭘﺎﯾﻪ و ﺑﻨﯿﺎن آن، ﭘﺴﺖ اﻧﮕﺎﺷﺘﻦ ﻧﻘﺶ ﻫﺎي زﻧﺎﻧﻪ، و اﯾﺠﺎد روﺣﯿﻪ ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ارزش ﻫﺎي اﺧﻼﻗﯽ از ﯾﮏ ﺳﻮ، و ﺑﺎ اراﺋﻪ وﻋﺪه ﻫﺎي ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﻬﺮه را ﺑﺮاي ﻫﻤﺴﺎن ﺳﺎزي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ زﻧﺎن ﻣﺎ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮب ﺑﺮداﺷﺖ؛ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ)ع (در ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻓﺎﺳﺪان، ﺗﺨﻢ ﮔﻨﺎه اﻓﺸﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺑﺎ آب ﻏﺮور و ﻓﺮﯾﺐ آﺑﯿﺎري ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺤﺼﻮل آن را ﮐﻪ ﺟﺰ ﻋﺬاب و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ  !ﻧﺒﻮد ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ، اﻓﺮاد ﻓﺎﺳﺪ و ﻣﻬﺎﺟﻢ، ﺗﺨﻢ ﮔﻨﺎه را در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻓﺸﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺑﺎ وﻋﺪه و وﻋﯿﺪﻫﺎي دروﻏﯿﻦ و دﻫﺎن ﭘﺮﮐﻦ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﮔﻨﺎه و ﺷﯿﻮع آن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﻫﻢ، ﻣﺎﺣﺼﻠﯽ ﺟﺰ ﺗﺰﻟﺰل ﺧﺎﻧﻮاده، اﻓﺰاﯾﺶ آﻣﺎر ﻃﻼق، ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ آﻣﺎر ﺟﺮم و ﺟﻨﺎﯾﺖ و زﯾﺎد ﺷﺪن اﻓﺮاد ﻻاﺑﺎﻟﯽ و ﻫﺮزه و ﻣﻌﺘﺎد  ...ارﻣﻐﺎن دﯾﮕﺮي ﺑﺮاي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﻧﺪاﺷﺖ.

ﺑﺮاي ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزي، ﺿﺮورت دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ذﯾﻞ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ـ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎي اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي در ﻣﻮرد زﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻔﺴﺮان و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﺎﯾﮕﺎه زن در اﺳﻼم ـ اﻫﺘﻤﺎم ﺟﺪي ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن اﻣﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺻﻮﻟﯽ ﺑﺮاي ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و دﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﮐﻪ  .ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﺰﻟﺰل ﺧﺎﻧﻮاده و ﻓﺮﻫﻨﮓ را ﺳﺒﺐ ﻧﺸﻮد .ـ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﺑﺮاي اﺻﻼح ﻧﮕﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن و ﻓﻀﺎﺳﺎزي ﺟﻬﺖ ﭘﺬﯾﺮش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺒﺎﺣﺚ زﻧﺎن ـ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺗﻌﻤﯿﻖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﯿﻨﺶ زﻧﺎن ﮔﺮدد، ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﺑﺎﻻﺧﺺ آﺷﻨﺎﯾﯽ زﻧﺎن ﺑﺎ ﺣﻘﻮق و ﺟﺎﯾﮕﺎه زن در اﺳﻼم از  .ﺿﺮورﯾﺎت اﺳﺖ ـ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮاي ﺧﺪاﺑﺎوري و ارﺗﻘﺎء روﺣﯿﻪ آﺧﺮت ﮔﺮاﯾﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻼﺗﯽ ﭼﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﻃﻼق، ﺗﺰﻟﺰل ﺧﺎﻧﻮاده، زﻧﺎن و ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺪون ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ، اﻋﺘﯿﺎد و ﻓﺤﺸﺎء و  ...ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮي در ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮب ﺑﺮاي ﺟﺎﻣﻌﻪ دﯾﻨﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورده اﺳﺖ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ دوري از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻋﻤﺎل ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺷﺨﺼﯽ و دوري از اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻂ در ﺣﻮزه ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎن، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮي از  .ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮي زﻧﺎن از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮب، ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

رقيه يوسفي/ بسيج جامعه زنان


انتهاي پيام/1020ج
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن