کد مطلب: 58608
«خانواده محوري» شاکله اصلي «سياست‌هاي کلي خانواده» است/ تحکيم خانواده شاه کليد آرامش رواني
تاریخ انتشار : 1395/07/30 22:02:39
نمایش : 472
اهميت «سياست‌هاي کلي خانواده» بيش از هر مورد ديگري به زمان ابلاغ آن باز مي گردد زيرا به نظر مي رسد در شرايط فعلي، افکار عمومي تحت تاثير القائات فمنيست ها که تشويق به فردگرايي مي کنند، قرار گرفته است در حاليکه شاکله ي اصلي سياست هاي کلي خانواده بر «خانواده محوري» است و تبيين آن، عزم جدي اي مي طلبد.
به گزارش مشکات برين به اعتقاد روانشناسان شادابي، نشاط، لذت بردن از زندگي و هدفمندي مستلزم داشتن شخصيت سالم است و بهره بردن از سلامت رواني و جسمي، نياز و خواسته ي همه انسان ها است و همانطور که سلامت جسم بر رفتار فرد تاثير مي گذارد، داشتن سلامت رواني نيز يکي از اصول مهم و غير قابل انکار در ثبات شخصيت فرد است و سال هاست که توسط علم روانشناسي مورد تاييد قرار گرفته است، پس تامين آرامش رواني انسان ها براي پيشرفت هر جامعه اي لازم است و تا زماني که افراد آن جامعه داراي ثبات رواني نباشند، کيفيت کار و فعاليت هاي اقتصادي، فرهنگي،  اجتماعي و به تبع آن روابط سياسي و نظامي پيشرفتي نخواهد داشت و امکان هر گونه آسيب و تهديدي  وجود دارد.

بنابراين تاثير آرامش رواني ضرورت وجود برنامه ها و دستورالعمل هايي براي تامين و حفظ آرامش رواني در کنار ثبات اقتصادي و پيشرفت هاي فرهنگي از اولويت هاي هر جامعه اي که علاقمند به پيشرفت است، محسوب مي شود.

کسب آرامش رواني، مستلزم عزمي همگاني مشتمل بر نهادهاي دولتي و غيردولتي و تک تک افراد است و هر يک از صاحب نظران در اين خصوص راه کارهايي را در سطح ملي و يا زماني جهاني بيان مي کنند، اما قرن ها پيش، دين مبين اسلام به اين مورد توجه داشته و راه کارهايي را ارائه کرده است و اصلي که بر آن تاکيد دارد، زندگي در کنار اعضاي خانواده است و از اين رو به مناسبت هاي مختلف و همراه با رعايت اصل کرامت هر دو جنس زن و مرد، به تبيين حقوق و تکاليف هر يک از اعضاي خانواده پرداخته است تا سنگ بناي تشکيل جامعه اسلامي را ايجاد کند.

موضوع ديگري که در حفظ سلامت رواني بيان مي شود، ديدار با اعضاي خانواده و دوستان است که در اسلام تحت عنوان «صله رحم» است زيرا بر اساس طبع جمع گرايي انسان ها در جمع بودن و با جمع زندگي کردن ضروري است، جمع دوستان خوب و مطمئن بهترين نعمت دنيوي است که در واقع اين صله رحم هم تاکيد غيرمستقيمي به تحکيم خانواده است.

انتظار مي رود که ايران پس از گذشت 38 سال که به عنوان تنها کشور اسلامي با مذهب شيعه، در سطح جهان شناخته شده و به عنوان يک مرجع موثق در فعاليت هاي اسلامي تبديل شده  است، در حوزه تحکيم خانواده اقدامات مهم و اثرگذاري را انجام دهد که اين اتفاق همواره با چالش هايي رو به رو بوده و موافقان و مخالفاني را در مورد زيرساخت هاي تشويق به ازدواج و تحکيم خانواده در پي داشته است اما بزرگترين فعاليتي که مي بايست در اين حوزه انجام مي شد، ايجاد ساختاري به عنوان دستورالعمل براي همه مردم ايران بود تا توجه همگاني به اصول اسلامي در تشکيل خانواده تبيين شود.

ابلاغ سياست هاي کلي«خانواده» از سوي مقام معظم رهبري در 13 شهريورماه به روساي  قواي سه گانه و رئيس مجمع تشخيص نظام، در جهت اجراي بند يک اصل 110 قانون اساسي در حقيقت اتفاقي بود که چهره ي جديدي از نظريه پردازي هاي متفکران مسلمان ايراني را نشان داد.

سياست هاي کلي «خانواده» با داشتن 16 بند، به بررسي الزامات اجرايي شدن الگوي اسلامي خانواده به عنوان واحد بنيادي جامعه پرداخته است و در واقع «خانواده محوري» پيام و به نوعي شعار کشور ايران در زمينه نوع نگاه به زندگي اجتماعي محسوب مي شود.

اما اهميت اين ابلاغ بيش از هر موردي به زمان آن مربوط است، زيرا کشور در حال حاضر در شرايط حساس اجتماعي، فرهنگي و سياسي قرار گرفته و افکار عمومي در مواجهه با القائات فمنيستي با فعاليت هايي رو به روست که به بهانه پيوستن به کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان دوري از ازدواج را ترويج مي کنند و راه کارهاي تشويقي را براي تجرد قطعي در پيش گرفته اند.

در شرايط حساس اجتماعي کنوني و انبوه آسيب هايي که هر لحظه متوجه خانواده است، مسئوليت قوا و نهادهاي تصميم ساز در عرصه خانواده را سنگين و دشوارتر از گذشته کرده است.

اجراي بندهاي 16 گانه اين سياست ها که زندگي «خانواده محوري» در جامعه را محور قرار داده، لازم است که اين سبک از زندگي به عنوان يک باور عمومي تبليغ و ترويج شود زيرا زماني که به شکل يک باور عمومي تبديل شود مي تواند مقابل تبليغات فمنيستي و تشويق به فردگرايي قد علم کند و اين مهم با استفاده از راهکارهاي مختلف علمي و فرهنگي براي معرفي و تبيين اين سياست ها به عنوان مطالبه عمومي و اجراي آن توسط نهادهاي دولتي سريعتر اتفاق سريعتر خواهد افتاد.

به قلم زهرا باقري/بسيج جامعه زنان

انتهاي پيام/1020ج

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن